Kg để chuyển Đổi Pound

Để chuyển đổi £ vào kg, nó là cần thiết để nhân khối lượng thức ăn bằng 0.45359237. Ví dụ, 3 kg là 3 * 0.45359237 = 1.36077711 kg.

Nhập Trọng lượng: